Ułatwienia dostępu

Polityka prywatności


1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument Polityki prywatności dostarcza użytkownikom informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Mariusz Rekus Auto - Handel Eksport - Import Argo Horse, właściciela argohorse.pl (dalej: Argo Horse).

Argo Horse przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe oraz inne informacje przetwarza w związku z korzystaniem przez te osoby z argohorse.pl.

Argo Horse ceni prywatność wszystkich osób i chce dostarczyć im szczegółowych i zrozumiałych informacji na temat celów przetwarzania pozyskiwanych od tych osób danych osobowych lub innych informacji, zasad ich wykorzystywania i stosowanych środków ochrony w związku z korzystaniem przez te osoby z oferowanych im usług i produktów.

Argo Horse przestrzega zasad ochrony prywatności użytkowników produktów oraz usług, w tym usług cyfrowych obejmujących w szczególności ich dane osobowe, prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie Kodeks cywilny.

Użytkownik, który nie akceptuje treści niniejszego dokumentu, nie powinien korzystać z usług i produktów świadczonych przez Argo Horse.

2. Dane Administratora i kontakt

Administratorem danych jest Mariusz Rekus Auto - Handel Eksport - Import Argo Horse z siedzibą w Szamocinie przy ulicy Łąkowej 23, 64-820 Szamocin

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, skontaktuj się z nami.

/ adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/ telefon: +48 503 555 336

Jeżeli uważasz, że prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Sposób zbierania, zakres danych i cel przetwarzania

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności sklepu, ułatwienie korzystania ze sklepu i aplikacji mobilnej, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego

Zakres danych: podstrony argohorse.pl, zakres czasu spędzanego na każdej z nich, dane dotyczące historii wyszukiwania, adres IP, lokalizacja, ID urządzenia, nazwa domeny, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, rozdzielczość ekranu.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie przed próbami oszustwa, ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną

Zakres danych: dane wykorzystywane do logowania i korzystania z usług, obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, login, hasło.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) polegający na realizacji wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych: niektóre dane osobowe podane dobrowolnie w profilu użytkownika lub w formularzach znajdujących się na podstronach argohorse.pl, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, login, hasło, dotyczące korzystania z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych: niektóre dane osobowe podane dobrowolnie w profilu użytkownika lub w formularzach znajdujących się na podstronach argohorse.pl oraz dane dotyczące korzystania z naszych usług, które są przyczyną złożenia skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji opartych na rzetelności i lojalności.

Argo Horse oświadcza, że w każdym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w przypadkach korzystania z formularzy znajdujących się na podstronach argohorse.pl. Ma to na celu poprawę jakości usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Sposób dopasowania produktów do preferencji

Argo Horse ma na celu jak najlepsze dopasowanie oferty oraz komunikatów marketingowych do preferencji (profilowanie).

Marketing naszych produktów i usług

Zakres danych: w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przy utworzeniu konta użytkownika i zapisane w profilu oraz dane dotyczące aktywności na argohorse.pl, rejestrowanie i przechowywanie za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności to w szczególności: historia wyszukiwania, kliknięcia na podstronach argohorse.pl, odwiedziny podstron, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług, historia, aktywność związana z komunikacją mailową.

Profilowanie: powyższe dane wykorzystujemy do dopasowania informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług do preferencji użytkownika.

Remarketing: w celu dotarcia do potencjalnych użytkowników z naszymi komunikatami marketingowymi poza argohorse.pl korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż argohorse.pl. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod, aby pobrać informacje o aktywności użytkownika. Szczegóły znajdują się w Polityce cookies.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu naszych produktów i usług.

Zrównoważenie interesów: nasz marketing nie będzie nadmiernie ingerował w prywatność użytkowników i nie będzie uciążliwy. Podczas ważenia interesów obu stron braliśmy pod uwagę:

/ dobrowolne wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na podany adres email, zatem zgodnie z oczekiwaniami takie komunikaty będą wysyłane,

/ fakt braku przekazywania danych osobowych, które otrzymujemy, w ten sposób ograniczamy zakres dostępu do powierzonych nam danych,

/ stworzenie konta użytkownika na podstawie przekazanych nam danych osobowych oraz informacji wynikających z aktywności użytkownika (profilowanie); wykorzystujemy stworzony w ten sposób profil w celu indywidualizacji wysyłanych komunikatów marketingowych.

Argo Horse zapewnia możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową, m.in. poprzez wysłaniem stosownej wiadomości e-mail z prośbą o zaprzestanie działań marketingowych.

Argo Horse stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Bazy danych gromadzone przez Argo Horse są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa.

Argo Horse oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z produktów i usług cyfrowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać telefonicznie: +48 503 555 336.

5. Udostępnianie danych osobowych

Dostawcy usług

Podmioty przetwarzające: korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy przetwarzają dane osobowe na nasze polecenie, celem dostarczenia przesyłki do użytkownika. Nasi dostawcy mają siedzibę w Polsce.

Organy państwowe

Argo Horse może ujawnić wybrane informacje dotyczące użytkownika właściwym organom administracji publicznej (policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa lub dochodzenia roszczeń w związku z naruszeniem przepisów prawa.

6. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników posiadających konto w argohorse.pl lub korzystających z formularzy na podstronach argohorse.pl przechowujemy przez okres posiadania konta użytkownika, aby móc realizować usługę zgodnie oraz do celów marketingowych, jeśli taka zgoda została wyrażona. Po usunięciu konta dane zostaną zanonimizowane z wyłączeniem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji, informacja o wyrażonych zgodach. Te dane będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu usunięcia konta w celu rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z argohorse.pl.

Dane użytkowników nieposiadających konta w argohorse.pl przechowujemy zgodnie z polityką plików cookies.

7. Prawa i obowiązki użytkowników

W każdym przypadku użytkownicy usług i produktów, dla których administratorem danych jest Argo Horse, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Prawo do cofnięcia zgody

Każdy użytkownik ma prawo cofnąć zgody, które zostały wcześniej udzielone. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo dostępu do danych

Każdy użytkownik ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie na temat przetwarzania danych.

/ Możesz uzyskać dostęp do własnych danych osobowych.

/ Możesz otrzymać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach (lub kategoriach odbiorców), planowanym okresie przechowywania (lub kryteriach ustalania tego okresu), prawach przysługujących na mocy RODO, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

/ Możesz uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Każdy użytkownik ma prawo sprostować lub uzupełnić swoje dane, jeśli są nieprawdziwe bądź niekompletne. Może to zrobić samodzielnie na swoim koncie użytkownika lub wysłać taką prośbę do administratora.

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia danych, które jest równoważne z żądaniem usunięcia konta użytkownika.

Prawo to przysługuje, gdy:

/ została wycofana określona zgoda,

/ dane osobowe przestały być niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

/ został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w określonym celu,

/ dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Argo Horse może zachować pewne dane osobowe, które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji).

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każdy użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Prawo to przysługuje, gdy:

/ osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

/ osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

/ osoba, której dane dotyczą, zażąda od administratora danych, które zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania danych powinny zostać usunięte, ale które są potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących tej osobie lub wobec niej,

/ został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Każdy użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały do nas dostarczone, w postaci pliku zdatnego do odczytania na innym komputerze (np. plik csv).  Dane te może przesłać do innego dostawcy usług lub może poprosić obecnego administratora o wysyłkę tych danych, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Prawo do sprzeciwu

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych, w tym profilowania. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail, powiadomień w aplikacji mobilnej oznacza sprzeciw użytkownika dotyczący przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli sprzeciw nie będzie stał w sprzeczności z podstawą prawną do przetwarzania danych, usuniemy dane, wobec wykorzystywania których został wniesiony sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Wykonanie wyżej wymienionych uprawnień spełnimy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu zgłoszenia. Jeżeli ze względu na skomplikowanie zgłoszenia lub dużą liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, o czym poinformujemy.

Ze względów technicznych potrzebujemy 24 godzin na dokonanie aktualizacji wybranych ustawień w naszym systemie. Dlatego może się zdarzyć, że podczas aktualizacji systemu użytkownik otrzyma jeszcze od nas wiadomość e-mail, z której rezygnuje.

8. Prawa autorskie

Prawa autorskie do Argo Horse oraz wszelkich prezentowanych materiałów pisemnych i graficznych dostarczanych w ramach Argo Horse należą do Mariusz Rekus Auto - Handel Eksport - Import Argo Horse, o ile nie zostaną oznaczone inaczej.

Argo Horse zezwala na kopiowanie prezentowanych materiałów pisemnych i graficznych wyłącznie w celach prywatnych do użytku własnego lub na zasadzie określonej w licencji udzielanej na podstawie odrębnie zawieranej umowy.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną technice w części lub całości, w tym zamieszczonych w nim materiałów pisemnych i graficznych, jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Argo Horse. Rozpowszechnianie i korzystanie z takich materiałów jakąkolwiek metodą jest chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. i musi być wcześniej uzgodnione z Argo Horse.

Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody autora albo niezgodnie z powyższymi postanowieniami jest naruszeniem prawa autorskiego.

9. Zmiany w dokumencie Polityki prywatności

Argo Horse zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie przez opublikowanie nowej Polityki prywatności w używanych w tym celu kanałach informacyjnych. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy uprzejmie o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wprowadzenie zmian do Polityki prywatności nie będzie miało wpływu na fakt, że Argo Horse w żadnym przypadku nie udostępnia i nie sprzedaje posiadanych danych osobowych użytkowników.

Argo Horse

ul. Łąkowa 23,
64-820 Szamocin,
woj. wielkopolskie, Polska

+48 503 555 336
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 7661002867
REGON: 570222992

Pozostańmy w kontakcie

Obsługa klienta


InPost_PeyU

Copyright © 2022 by argohorse.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.